پایگاه خبری تحلیلی آریا جوان

آخرين مطالب

ﺗﺎﺛﯿﺮ رواﻧﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ورزﺷﮑﺎران ورزش

ﺗﺎﺛﯿﺮ رواﻧﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺮ ورزﺷﮑﺎران
  بزرگنمايي:

آریا جوان - میزان / شیوع ویروس کرونا تاثیر منفی زیادی روی ورزشکاران گذاشته است.
وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ روی زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﯿﺮ داﺷﺘﻪ وﻟﯽ ﻗﻄﻌﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ورزﺷﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ است. ﺳﻼﻣﺘﯽ رواﻧﯽ و ﺑﺪﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻣﺎن در اوﻟﻮﯾﺖ است. ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن در ﺷﻮک ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ. البته این اتفاق ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﮐﺸﺘﯽ ﮐﺸﻮر، خبر ﺧﻮﺑﯽ بود و ﻓﺮﺻﺘﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﻪ روزﻫﺎی اوج ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ.
ﺣﺮﯾﻒ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ و ﺣﺘﯽ، ورزﺷﮑﺎران ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮﺑﯽ و ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان واﺑﺴﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﻤﻼ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ است. ﺑﺎشگاه ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻫﻢ ﺗﻌﻄﯿﻞ است. ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎزﺗﻮاﻧﯽ در ورزﺷﮑﺎران ﻣﺼﺪوم ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﭼﻮن اﮐﺜﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران درﮔﯿﺮ ﮐﺮوﻧﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ﻫﻢ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ جمع کثیری از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﻌﺪی آﻧﻬﺎ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ است. این در حالی است که آن‌ها ﺑﺎﯾﺪ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺪﻧﯽ و روﺣﯽ ﺧﻮدﺷﺎن آﻣﺎده ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺗﻤﺎم ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎدﯾﻦ ورزﺷﯽ ﺑرﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد در زﻣﺎن ﻣﺤﺪودی در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪدی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﻗﻄﻌﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ به علاوه ﺗﺒﻌﺎت رواﻧﯽ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺘﺮس و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ورزﺷﮑﺎران را اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد و، وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از اﺳﺘﺮس ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ورزﺷﮑﺎران را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺑﻠﮑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن را ﻧﯿﺰ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
درآﻣﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اردوﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻟﯿﮓ و ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻟﻤﭙﯿﮏ ورزﺷﮑﺎران ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺮس ورزﺷﮑﺎران ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﯿﺰان اﻧﮕﯿﺰش ورزﺷﮑﺎران ﻫﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﭼﻮن ﻫﺪف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ورزﺷﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﻤﻮل زﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﺒﻠﯽ ﻋﺎدت ﮐﻨﻨﺪ و از ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺮﺗﺐ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ می شود.
ﭘﺪﯾﺪه رواﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب زﯾﺎد است ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ است ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﯽ‌ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ و ﮐﺎﻫﺶ اﻧﮕﯿﺰش ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ورزﺷﮑﺎراﻧﯽ است ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر هستند اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ورزﺷﮑﺎران در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺷﺎﯾﻌﺎت و واقعیات کرونایی، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در این شرایط، ﻻزﻣﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ورزش آراﻣﺶ ذﻫﻨﯽ و روﺣﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در رﺳﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ اﯾﻦ آراﻣﺶ را از بیشتر اﻗﺸﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ورزﺷﮑﺎران ﺳﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ورزش ﮐﺸﻮر، ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻀﻮری ﻓﻌﺎل‌ﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﯾﺎری ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﺸﺘﺎﺑﺪ.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

چهره ها/ حسین رفیعی در مجموعه صدآفرین

چهره ها/ علی عبدالمالکی و مصلحت خداوند

چهره ها/ ایرج نوذری در حال بازی گلف

گریم زنانه امین حیایی در کنار همسرش

واکنش کاپیتان لیورپول به جشن قهرمانی بدون هواداران

با علی پروین و حسن روشن به یاد خاطره اولین صعود

از سرگیری لیگ برتر روسیه با حضور تماشاگران؟!

بازگشت رادوشوویچ و تمرین اختصاصی سیدجلال

مظاهری به کمپین ضد کرونایی AFC پیوست

کربکندی: پرسپولیس به دلیل منافع شخصی مشتاق آغاز مسابقات است

بیات: سلامتی بازیکنان تراکتور برای زنوزی مهم است

وکیل برانکو: هیچ مصالحه‌ای در کار نیست

مرور کارهای گروهی در تمرین استقلال

دیدار علیرضا منصوریان با مجاهد خذیراوی

ونگر برتر از لیورپول و منچستر سیتی

روش نگهداری قارچ از یک هفته تا یک سال

تصاویر حضور مردم ونزوئلا در پمپ بنزین ها بعد از ورود نفتکش های ایرانی

قالیباف گزینه نهایی برای ریاست مجلس شد

اولویت ها و انتظارات مهمانان ویژه از مجلس یازدهم

آموزش و دارو و درمان؛ دسته‌های با شتاب رشد زیاد کافه بازار در سال 1398

بی ام و سری 6 گرن توریسمو 2021 معرفی شد

آیفون 11 اپل؛ محبوب‌ترین گوشی فصل اول 2020 از نگاه مؤسسه Omdia

برخورداری در جمع 10 گلر برتر هندبال اسپانیا

سالروز پیوستن انریکه از رئال به بارسلونا

میلیچ تست کرونا داد

فیلم؛ مادر رومینا : «قصاص می‌خواهم!»/گفتگو با دوست پسر رومینا اشرفی

فیلم؛ لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت

پیشنهاد رشوه‌های نجومی قهوه‌خانه داران برای فعالیت‌ زیر زمینی در ایام کرونایی

گلشیری و ادبیاتِ بدون ژست ما

Super Oscar؛ بازی‌ای که خاطرات سوپر ماریو محبوب را برای شما زنده می‌کند

چهره ها/ مهدی کوشکی و رومینایی که می شناخت

«پرگار» و یک چالش غیرکمدی دیگر

اثرگذارترین باشگاه‌های دنیا در شبکه‌های اجتماعی

داستان عجیب چپ پاهای ایران در جام‌جهانی آلمان

رد ادعای عجیب ستاره سرخابی با وجود تائید چلنگر

وعده بزرگ پیروانی!

حرکت آرام ستاره سرخابی‌ها در کسوت مربی

اعتصاب بازیکنان پیکان صحت ندارد!

مرفاوی: باید به دیدگاه‌های مجیدی احترام گذاشت

تست کرونا شاهینی‌ها منفی شد

فرهاد مجیدی شبکه 3 را بایکوت کرد

کارخانه: پیشنهاد 2 میلیاردی به موسوی واقعیت ندارد

برخورداری در جمع 10 دروازه‌بان برتر لیگ هندبال اسپانیا

موبایل‌ساز‌ها چگونه سر شما را کلاه می‌گذارند؟

مناظره دختری که خود را زشت می دید با پدرش

در جلسات مشاوره خانواده چه چیزهایی مطرح می گردد؟

درخواست امروز روحانی از مجلس: «تکیه گاه» دولت باشید

بوسیدن پرچم ایران توسط فرمانده نفتکش فورچون

وقتی آیت‌الله خامنه‌ای ریاست مجلس را نپذیرفت

سوال های پر سر و صدا از منتخبین مجلس یازدهم